Списък на предоставяните от РЗИ-Ловеч административни услуги

Тарифа за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (загл. доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)

Подаване на Заявления по електронен път

Заявление за комплексна административна услуга

Къде можете да заплатите

1.В касата в РЗИ  - Ловеч (стая №4) в брой или на ПОС терминал    2.По банков път: Банка: ОББ IBAN : BG96UBBS80023110734210 BIC: UBBSBGSF           
       

3041 - Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицинските стандарти от лечебните заведния за извънболнична помощ и хосписите
Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност
Заявление за уведомяване за промени по извършената регистрация и във вписаните обстоятелства в разрешението за осъществяване на лечебна дейност
Декларация за липса на промяна във всички останали документи и обстоятелства

1793 - Издаване на удостоверение за регистрация на лицата,практикуващи  неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Заявление за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - Приложение №1
Книга за посещения на лицата, върху които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - Приложение №2
Съгласие за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - Приложение №3.

1088 - Заличаване от регистъра на лицата,практикуващи  неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Заявление за заличаване на регистрацията на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

685 - Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
Заявление за разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

1336 - Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
Заявление за прекратяване на разрешителни за съхранение и продажба на лекарствени продукти
Заявление от наследник за прекратяване на издадено разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

881 - Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

341 - Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Заявление за предоставяне на специални формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

1552 -  Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение
Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение
Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение – транспортно средство
Уведомление за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение

882 -  Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение
Заявление за заличаване на обект с обществено предназначение

1660 - Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове
Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност
Заявление  за уведомяване за промени по извършената регистрация и във вписаните обстоятелства в разрешението за осъществяване на лечебна дейност
Заявление за извършване на комплексна оценка за одобряване създаването на лечебно заведение за болнична помощ или комплексен онкологичен център
Заявление за разрешаване извършването на нови медицински дейности от лечебно заведение за болнична помощ или комплексен онкологичен център

466 -  Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство  на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
Заявление за регистрация на производствен обект
Декларация по чл.12 ал.5 от Закона за храните
Уведомление за промяна в обстоятелствата

258 -  Заличване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
Заявление за заличаване регистрация на обект за производство и бутилиране на натурални минерални, изворни, трапезни води

259 -  Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект за общ/подробен устройствен план
Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на ПУП

1870 -  Издаване на здравно заключение  за съгласуване на инвестиционен проект
Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

1338 -  Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
Заявление издаване на становище на Държавна приемателна комисия

467 - Издаване на международен сертификат за имунизации
Заявление за издаване на международен сертификат за имунизации

1796 - Издаване на свидетелство за имунизационно състояние
Заявление за издаване на свидетелство за имуницзационно състояние
Декларация-съгласие за издаване на сертификат за имунизационно състояние

1553 - Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби
Заявление за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия или инсталации

1089 -  Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната
Заявление за издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

1349 -  Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
Заявление за регистрация на дрогерия

2241 -  Издаване на становище за унищожаване на лекарства
Заявление за издаване на становище за унищожаване на лекарства

477 -  Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр на документ
Заявление за получаване на заверено копие на ЕР
Заявление за получаване на заверени копия на медицински документи
Заявление за получаване на заверен препис или допълнителен екземпляр на документ

1350 - Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
Заявление за съгласуване на седмично разписание

1795 - Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина
Заявление за извършване на дейности с опасни отпадъци

1102 - Регистрация и заверка на лична здравна книжка
Заявление за регистрация на лична здравна книжка

2134 - Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход

2133 - Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж

2 - Предоставяне  на достъп до обществена информация
Приложение №1 – Схема на процедурата по предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и информация от обществения сектор за повторно      използване
Приложение №3 – Заявление за достъп до обществена информация
Приложение №4 – Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване
Приложение №5 – Заявление за изготвяне на справка или даване на консултация във връзка с нормативната база и/или дейността на РЗИ по ЗДОИ
 
2961 - Издаване на хигиенно заключение за проектна документация
Заявление за издаване на хигиенно заключение за проектна документация


3047.-Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум
Заявление за издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум
Декларация за изпълнени условия по ЗУТ

883 -  Издаване на становище за класифициране на отпадъците
Работен лист за класификация на отпадъци

961 - Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при  сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

1573 -  Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

2155 - Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Заявление за получаване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи високорискови упойващи и психотропни вещества-отмененаНационална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ