Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

Обявление за покупка на компютърни конфигурации - Вариант 1

Обявление за покупка на компютърни конфигурации - Вариант 2

1.Процедура за доставка на 1 брой санитарен автомобил

   Публична покана

   Заповед за обяваване на обществена поръчка

   Съобщение за обявена обществена поръчка по реда на Глава VIII   "а"  чрез публична покана

   Указания към участниците

   Техническа оферта за участие в процедура по реда на Глава осем "а" от ЗОП с предмет  "Доставка на един брой стандартен санитарен  автомобил " 

   Ценово предложение За   "Доставка на един брой стандартен санитарен  автомобил за нуждите на РЗИ- Ловеч."

   Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

  Декларация за ползване на подизпълнител

  Декларация на подизпълнителя

  Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

  Договор Проект

  Техническа спецификация

Протокол от проведена процедура

Договор за доставка на 1 брой санитарен автомобил - публикуван на 06.12.2014г.

Ценова оферта от "Мото Пфое" -публикувана на 06.12.2014г.

Техническо предложение от "Мото Пфое" -публикувано на 06.12.2014г.

Плащане на "Мото Пфое" -публикувано на 22.12.2014г. - Фактура № 0500117599/18.12.2014 г. на МОТО ПФОЕ ЕООД на стойност без ДДС 60905 лв. с ДДС 73086 лв. с дата на плащане 18.12.2014 г.

2.Процедура за доставка на 2 броя преносима система за телемедицина

   Публична покана

   Заповед за обяваване на обществена поръчка

   Съобщение за обявена обществена поръчка по реда на Глава VIII   "а"  чрез публична покана

   Указания към участниците

   Техническа оферта

   Ценово предложение

   Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

  Декларация за ползване на подизпълнител

  Декларация на подизпълнителя

  Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

  Договор Проект

  Технически спецификации

Протокол от проведена процедура

Договор за доставка на 2 броя преносима система за телемедицина -публикуван на 06.12.2014г.

Ценова оферта от "Дъчмед интернешанъл" ЕООД-публикувано на 06.12.2014г.

Техническо предложение от "Дъчмед интернешанъл" ЕООД-публикувано на 06.12.2014г.

Плащане на "Дъчмед интернешанъл" ЕООД-публикувано на 22.12.2014г. -Фактура № 0005000283/18.12.2014 г.  на Дъчмед интернешанъл  ЕООД на стойност без ДДС-41800  лв. с ДДС- 50160 лв. с дата на плащане 18.12.2014 г.     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ