Правата на пациента се регламентирани с чл. 52. от Конституцията на Република България. Конституционни уредби регламентират силата на международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за България като част от вътрешното право на страната.


България е ратифицирала следните международни и регионални европейски актове в областта на здравното осигуряване и правата на пациента:

    Всеобщата декларация за правата на човека, документ на ООН

    Международният пакт за икономически, социални и културни права - ратифициран на 21.09.1970г., в сила от 03.01.1976г.

    Европейска социална харта - в сила за България от 01.08.2000г. 

Законова уредба на правата на пациентите се определя от:

Закон за здравето

Закон за здравното осигуряване

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Наредба №39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ