Национални здравни цели

Постигане на по-добро здраве за гражданите чрез интегрирана профилактика, ранна диагностика и ефективно лечение на заболяванията и уврежданията сред:

    Децата от 0-1 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20%  за 10 годишен период (до 6.8 на 1000 живородени деца през 2020);
    Децата от 1-9 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20%  за 10 годишен период (до 0.24 на 1000 през 2020 г.);
    Подрастващите и младите хора от 10-19 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20%  за 10 годишен период (до 0.32 на 1000 рез 2020 г.);
    Лицата в икономически активните групи от 20-65 годишна възраст с цел повишаване на работоспособността и снижаване на смъртността с 20%  за 10 годишен период (до 4,19 на 1000 през 2020 г.);
    Възрастните хора над 65 години с цел увеличаване с 20 % на средната продължителност на предстоящият живот на хората след навършване на 65 годишна възраст (до 15,6 години през 2020г.).
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2022 г.

Отчет на РЗИ Ловеч за 2022г.

Отчет на РЗИ Ловеч за 2021г.

План на РЗИ-Ловеч за 2023 г.

План на РЗИ-Ловеч за 2022 г.

Цели и дейности на администрацията за 2021г.

План на РЗИ-Ловеч за 2021 г.

Отчет на РЗИ Ловеч за 2020г.

План на РЗИ-Ловеч за 2020 г.

Отчет на РЗИ Ловеч за 2019г.

Цели и дейности на администрацията за 2020г.

Отчет на РЗИ Ловеч за 2018г.

План на РЗИ-Ловеч за 2019 г.

Оценка на здравословното състояние на организираните  детски  и  ученически контингенти в Ловешка област за учебната 2021/2022 г.

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места в Ловешка област за 2021 г.

Доклад за  резултатите  от  мониторинга на шума в гр.Ловеч 2022 г.

Доклад за  резултатите  от  мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на       нейонизиращи лъчения в Област Ловеч 2022 г.

Доклад за качеството на питейните води в Област Ловеч за 2022г.

Отчет и анализ на дейностите по имунопрофилактика и изпълнение на имунизационния календар за 2019 г.

Анализ на общата заразна заболяемост в област Ловеч за 2019 година

Анализ на анкетно проучване на тема "Отношение на учениците към проблемите, свързани с алкохола и наркотиците"