Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg


     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

НОВИНИ
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
ВНИМАНИЕ!  РИСК ОТ ЗАБОЛЯВАНЕТО МОРБИЛИ!

Информация във  връзка с промени в нормативната уредба, касаещи електронното изписване на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества, чрез НЗИС.


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ!

Информация за сведение и ползване от страна на общопрактикуващите лекари, изпълнители по Национални програми с ваксинопрофилактика

Актуализирани бланки за планиране и отчетност на биопродукти и проведени имунизации и реимунизации, съгласно Наредба №15/2005 година за имунизациите в Република България, изм. и доп. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2023г.
Във връзка с предстоящото тримесечно отчитане в дирекция „Надзор на заразните болести“ следва да бъдат представени актуалните приложени бланки.
1.Приложение № 7а към чл. 13, ал. 3
2.Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2
3.Приложение № 8а към чл. 16, ал. 1, т. 1.

Заповед № РД-01-105/24.02.2023 г. на Министъра на здравеопазването, с която са  определени лечебните заведения и имунизационни кабинети в Регионалните здравни инспекции на територията на страната, в които се извършват имунизации срещу жълта треска.

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

От 16 януари 2023 на разположение на гражданите e и рекомбинантна ваксина срещу COVID-19, показана за допълнителна (бустерна) доза: VidPrevtyn Beta на производителя Санофи-Пастьор. Ваксината е одобрена за приложение само за лица на и над 18 г. и се прилага след минимум 4 месеца от завършена първична имунизация или бустерна доза.

Ваксината ще се прилага в имунизационния кабинет на  РЗИ гр. Ловеч и МБАЛ гр. Троян след предварително записване.


Имунизираните лица при ОПЛ и Временните имунизационни кабинети получават своя сертификат от съответното лечебно заведение.
На основание чл.61, ал.10, т.1 от Закона за здравето диагностицираните с COVID-19 лица, съответно контактните им лица, на които е издадено предписание  за наложената изолация, съответно карантина, могат да получат предписанието си лично след изтичане срока на изолацията, съответно карантината в РЗИ Ловеч, I  етаж, каб.№ 1 от 14,00 до 17, 00 часа всеки работен ден.
За гражданите от общините Тетевен и Ябланица, предписанията могат да се получат във филиала на РЗИ Ловеч в гр.Тетевен, ул."Петрахиля" № 2.
По време на изолацията, съответно карантината, предписанието може да се получи от упълномощено лице.

Актуална информация за качеството на питейната вода в Ловешка област за периода  1.12.2023г.  - 15.12.2023г.

Указания за кодиране на умиранията по причини
Важна информация за промяна на реда за подаване на документи за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК
Считано от 01.10.2021 г. съгласно чл.54а, ал.4 от  ПУОРОМЕРКМЕ медицинските направления за ТЕЛК за насочване за извършване на експертиза на трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане  ще се приемат в Регионалната картотека на медицинските експертизи към РЗИ-Ловеч задължително въведени само по електронен път от личният лекар в информационната база данни.