Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 14.09.2022


Раздел 1 – Задължително съдържание

Регионална здравна инспекция – Ловеч(РЗИ – Ловеч) осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: Уебсайт на адрес: http://rzi-lovech.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на РЗИ – Ловеч са описани по-долу в таблица
Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити или са покрити частично.  Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, съставена от собственика на уебсайта

Обратна информация и данни за контакт:

Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: rzi@rzi-lovech.bg

Адрес: гр. Ловеч п.к. 5500 ул."Съйко Съев" Nо.27 А

Регионална здравна инспекция – Ловеч

Процедура по прилагане

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на РЗИ – Ловеч, се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на РЗИ – Ловеч всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. на адрес:гр. Ловеч п.к. 5500 ул."Съйко Съев" Nо.27 А или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по факс; по електронен път на адрес на РЗИ – Ловеч: rzi@rzi-lovech.bg

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ?.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до министъра на електронното управление чрез деловодството на МЕУ на адрес: ул. Ген. Йосиф В. Гурко №6, София 1000; по електронен път на mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ – ул. Ген. Йосиф В. Гурко №6, София 1000.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от министъра на електронното управление.

Раздел 2 – Препоръчително съдържание

Уебсайтът на РЗИ – Ловеч е създаден с мисълта да бъде достъпен за колкото може повече хора. Браузърите и техниките за разработване на достъп до съдържание в интернет се развиват много бързо и дават все по-големи възможности на потребителите да подобряват достъпността до интернет съдържанието със средствата на самия браузер.

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Някои типове съдържание (напр. аудио и видео материали) са недостъпни по своето естество за определени категории потребители, и са необходими допълнителни средства и усилия за осигуряване на тяхната достъпност.

Тъй като поддържането на достъпността е задача с перманентен характер, ако срещате затруднения с публикувано от нас съдържание, моля да свържете с нас и да опишете проблема. Това ще ни помогне непрекъснато да подобряваме и поддържаме достъпността на сайта.     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ
Изискване на стандарта
Пояснения
Текстово представяне на нетекстовата информация
Частично осигурено
В повечето случаи е спазено, с изключение на някои    мултимедийни елементи (видеоклипове), инфографики, логотипи
Алтернативно представяне на аудио и видео материалите
Не е осигурено
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)
Не е осигурено
Изключва се представяне на текст във вид на изображение
Частично осигурено
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма, както и логотипите
Механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.
Не е осигурено
Механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения
Не е осигурено
Предположения за корекция при въвеждане на данни
Не е осигурено
Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни)
Не е осигурено