Инициатива за предпазване на децата от опасностите в Интернет
Втора научна конференция "COVID-19 през 20-22"
Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително деца, търсещи и/или получили международна или временна закрила

Механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на училищното и предучилищното образование
Пояснения относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта
Информация относно изменения и промени в Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, изм. и доп. ДВ бр. 87/31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г.

До  Ръководителите на лечебни заведения и  ЦСМП Област Ловеч- Относно: Писмо на Министъра на здравеопазването  с приложени Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици
Информация за проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. (ОП РЧР)
Алтернативни методи за диагностика при пациенти с онкологични заболявания
Писмо на Министерство на здравеопазването - изх.№ 91-00-132/05.12.2018г.  - назначения в лечебните и здравни заведения на длъжности, регламентирани в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011г.
На вниманието на всички лекари и медицински специалисти, които изготвят съобщение за смърт
Важно за общопрактикуващите лекари и специалистите по АГ относно задължението им за съдействие по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето

ДИФТЕРИЯ
На вниманието на всички лечебни заведения

Във връзка с регистрираните през 2022 година случаи на дифтерия сред мигранти, настанени в приемателни центрове, са предприети действия за засилване на надзора на заболяването.
От Експертния съвет по инфекциозни болести са изготвени указания и насоки към лечебната мрежа (общопрактикуващи лекари, дерматолози, УНГ специалисти, пулмолози и др.) за клиничното протичане на дифтерията, заболявания в диференциално-диагностичен план и поведение при съмнителен случай.
Взетите проби за дифтерия за нашата област ще се изследват в РЗИ гр. Плевен.

Указания относно микробиологичната диагностика на дифтерия

МАЛАРИЯ

Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по СЗО 2018)
Малария

На вниманието на всички лечебни заведения за болнична ,извънболнична помощ и ЦСМП от област Ловеч във връзка с отчетността по Националната програма за превенция на самоубийствата 
Нов формуляр на карта за суицидно действие
Неразрешени лекарства за сифилис
Национален имунизационен календар

МОРБИЛИ

Инструкция за събиране на клинични материали за диагностика на морбили и рубеола
За медицинските специалисти от МБАЛ
До всички ОПЛ -инструкции при диагностициране на морбили и рубеола


НА ВНИМАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Информация за потребителите

В Министерство на здравеопазването е постъпила информация от упълномощен представител на "КОКОС БЪЛГАРИЯ" ООД за доброволно оттегляне от пазара на продукти - слънцезащитни кремове за лице с марка "Purito", закупени след 01 юни 2020 г. Във връзка с това предоставяме на всички потребители съобщението от фирмата вносител за засегнатите продукти, причината за доброволното оттегляне и начина на компенсация на потребителите. 
Съобщение за доброволно оттегляне от пазара на продукти: слънцезащитни кремове за лице с марка Purito, закупени след 01 юни 2020г.
Национална програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.
Грип-време за ваксина
Препоръки при ухапване от кърлеж
Информация относно легионерската болест за мениджъри на обекти за настаняване на туристи
Указания във връзка с регламент (ЕС) №98/2013
Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества
Продавайте химически продукти отговорно
Можете да оцените нещата!
Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества  +359(02)814 70 70
Информация за заболяванията антракс и бруцелоза 
Информация за заболяването Лаймска болестНационална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ