HOME      |       PRODUCTS      |       SERVICES       |       ABOUT US       |       CONTACTS
Уважаеми потребители на административни услуги,
Уведомяваме Ви , че Регионална здравна инспекция гр.Ловеч продължава да предоставя административни услуги на граждани в Центъра за административно обслужване (ЦАО), при спазване на указанията на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на заболяването COVID 19.
В ЦАО са предприети всички превантивни мерки. Работният процес се прекъсва регулярно 3 пъти дневно за по 15 минути за проветряване на помещението и дезинфекция.
Приканваме гражданите по възможност да използват канали за заявяване на услуги, заявления, сигнали, жалби и други, които не изискват физическо присъствие в нашите офиси. Такива са електронната поща на РЗИ-Ловеч - rzi@rzi-lovech.bg и Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Комуникацията през ССЕВ замества класичският мeтод за препоръчана поща.
Регистрацията в ССЕВ се осъществява напълно безплатно чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП) на адрес: edelivery.egov.bg/Account/Login.
В случай, че желаете да разговаряте със служител от бек-офиса, ще Ви бъде оказано съдействие от служителите от ЦАО. При необходимост  ще можете да осъществите разговорите си във фоайето на първи етаж, като служителят ще слезе при Вас.
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч

Харта на клиента

Етичен кодекс

Анализ на удовлетвореността на потребителите от предоставените административни услуги през 2020 г.НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!

Необходимата за Вас информация може да получите:

В Център за административно обслужване  всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч.;
На телефон: 068/ 69 94 35; 068/ 60 15 18

По електронна поща на Регионална здравна инспекция Ловеч:
rzi@rzi-lovech.bg

В регионалната картотека на медицинската експертиза на телефон:
068/60 14 10

ПРИЕМНО ВРЕМЕ В ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа без прекъсване - apfso1@rzi-lovech.bg

При наличие на чакащи клиенти след 17,00 часа,  Звеното продължава тяхното обслужване, но не повече от 2 астрономически часа след приключване на официално обявеното работно време.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ГРАЖДАНИ
с директори на дирекции - от вторник до петък от 9.00 до 11,00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДИРЕКТОРА НА Р З И - ЛОВЕЧ
Понеделник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа

В административно гише се подават заявления/искания за предоставяне на административни услуги, жалби и протести, сигнали и предложения на граждани и организацииот всички населени места в Ловешка област.

Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ